Ανακοινωσεις:
 
   
   
 
 
Συνεδρίαση Επιτροπής Εμπορίου και Ενέργειας της Βουλής: Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων Δημοσίευση: 21-06-2022
Συζητήσαμε σήμερα στην επιτροπή ενέργειας της Βουλής το θέμα της αύξησης της τιμής στα καύσιμα. Υπάρχουν στο τραπέζι μια πρόταση νόμου και ένα νομοσχέδιο. Η πρόταση νόμου ...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 29-11-2020
 
 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

 

Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ γνώμονας όλων πρέπει να είναι το συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό διασφαλίζεται μέσα από τις διεθνείς συμβάσεις και ιδιαίτερα τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η πολιτεία έχει συνταγματική, νομική και ηθική υποχρέωση να δρα για την προστασία όλων των παιδιών,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η πολιτεία έχει υποχρέωση να διασφαλίζει υγιές και ασφαλές σχολικό περιβάλλον, να προάγει και να ενσωματώνει στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου την απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων ζωής, που διασφαλίζουν την ικανότητα του παιδιού να διαχειρίζεται αρμονικά τις σχέσεις του με τους άλλους και με το περιβάλλον,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η βία και η παραβατικότητα αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στον χώρο του σχολείου και ως εκ τούτου τόσο τα ίδια τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας όσο και οι συνέπειές τους επηρεάζουν αρνητικά το σχολικό κλίμα και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η ενδοσχολική βία έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των μελών της σχολικής κοινότητας και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η βία, το υψηλό επίπεδο παραβατικότητας και ο εκφοβισμός έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τα χαμηλά επίπεδα μάθησης, τη μειωμένη αυτοεκτίμηση, την έλλειψη κινήτρων και προσπάθειας, την αύξηση του φαινομένου της βίας, καθώς και των στρεσογόνων παραγόντων,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι μορφές βίας που παρουσιάζονται μέσα στη σχολική κοινότητα διαρκώς μεταβάλλονται,

 

 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι επιπτώσεις της βίας και της παραβατικότητας είναι ανυπολόγιστες τόσο αναφορικά με το κόστος που προκαλούν στο κράτος πρόνοιας όσο και με τις κοινωνικές αξίες, η καλλιέργεια των οποίων είναι απαραίτητη για την υγιή συνοχή του πληθυσμού,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το φαινόμενο αυτό έχει διαστάσεις κοινωνικές, ψυχολογικές και μαθησιακές,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το πρόβλημα της ενδοσχολικής βίας και της παραβατικότητας, ως συστημικό, επιβάλλεται να τύχει άμεσης διαχείρισης,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας ως πολυπαραγοντικού, καθιστά αναγκαία τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων δομών και υπηρεσιών του κράτους για την πρόληψη και αντιμετώπισή του,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, λόγω της αδήριτης ανάγκης για υιοθέτηση ολιστικής πολιτικής τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, κρίνεται σκόπιμη η θεσμοθέτηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών προς υλοποίηση της αναφερόμενη πιο πάνω πολιτικής,

 

 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

 

 

Συνοπτικός

τίτλος.

  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόληψης και  Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμος του 2020.

 

 

Ερμηνεία.

2.     Στον παρόντα Νόμο-

 

 

 

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο οποίος ενεργεί μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου.

 

 

 

«αρμόδιοι επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες» σημαίνει τους επαγγελματίες, τους φορείς και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την μέτρηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και της σχολικής κοινότητας και οι οποίοι δύναται να συνεργάζονται με τα σχολεία και το Υπουργείο για την ανάπτυξη υποστηρικτικών προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν στη δημιουργία ασφαλούς σχολείου και για την παροχή υπηρεσιών με ή χωρίς αμοιβή×

 

 

 

«εγκεκριμένα προγράμματα» σημαίνει τα εγκεκριμένα από την Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου εκπαιδευτικά, θεραπευτικά ή άλλα προγράμματα, τα οποία προάγουν τον αλληλοσεβασμό, αναπτύσσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και βελτιώνουν την ψυχική υγείαꞏ

 

 

 

«εθνικό πρότυπο» σημαίνει πρότυπο το οποίο εκπονείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 και στο οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις εφαρμογής συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τα αναγκαία διοικητικά και παιδαγωγικά μέτρα για την προστασία κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας από οποιασδήποτε μορφής ενδοσχολικής βίαςꞏ

 

 

 

«Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας» σημαίνει την επιτροπή που συστήνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12.

 

 

 

«ενδοσχολική βία» σημαίνει τη βία εντός του χώρου του σχολείου, που περιλαμβάνει παραβατικές ή και άλλες παράνομες, εγκληματικές πράξεις, απόπειρες, εμπειρίες θυματοποίησης, χρήση παράνομων ουσιών, δράση παραβατικών ομάδων και επιθετικότητα, καθώς και τη βία που παράγεται εκτός σχολείου, αλλά μεταφέρεται στο σχολείο, οι οποίες δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά τη διαδικασία μάθησης και το σχολικό κλίμαꞏ

 

 

 

«επιμέρους στρατηγικός σχεδιασμός» σημαίνει τον στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι διαπιστώσεις, οι στόχοι, οι δράσεις, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος υλοποίησής τους, ο τρόπος αξιολόγησης και αναφοράς, της κάθε Διεύθυνσης ή Υπηρεσίαςꞏ

 

 

 

«Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας» ή «Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που συστήνεται σε κάθε σχολείο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίαςꞏ

 

 

 

156(Ι) του 2002

10(Ι) του 2010

57(Ι) του 2011

69(Ι) του 2012

120(Ι) του 2012.

Επίσημη

Εφημερίδα της

Ε.Ε.: L 316,

14.11.2012,

σ. 12.

«Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει τον οργανισμό ο οποίος έχει αρμοδιότητες δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου και της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»×

 

 

 

«κώδικας συμπεριφοράς και δεοντολογίας του σχολείου» σημαίνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρεται κάθε μέλος της σχολικής κοινότηταςꞏ

 

 

 

«μορφές βίας στο σχολείο» σημαίνει τη σωματική, λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση, τον διαδικτυακό, εργασιακό και σχολικό εκφοβισμό, τις διακρίσεις, τις απειλές, την έλλειψη σεβασμού ατόμων με αναπηρίες, την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, τη χρήση και κατοχή ουσιών και αλκοόλ, τη χρήση και κατοχή μέσων που δύναται να επιφέρουν βλάβη, την εμπορία προσώπων, τις ενέργειες εμπορικής, ηθικής και ιδεολογικής εκμετάλλευσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή βίας ή/και οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου και το σχολικό κλίμαꞏ

 

 

 

«Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου» ή «ΟΑΣ» σημαίνει την ομάδα  η οποία συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 με σκοπό την υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου και υπάγεται οργανικά άμεσα στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου×

 

 

 

«Συντονιστική Επιτροπή Ασφαλούς Σχολείου» ή «ΣΕΑΣ» σημαίνει τη συντονιστική επιτροπή του Υπουργείου, η οποία συστήνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7ꞏ

 

 

 

«σχέδιο δράσης του σχολείου» σημαίνει τον καθορισμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση  δράσεων, την ανάθεση της ευθύνης υλοποίησης των δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας στη βάση του εθνικού προτύπουꞏ

 

 

 

«σχολική κρίση» σημαίνει αναπάντεχα γεγονότα που επηρεάζουν ή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας και δύναται να παρουσιάζονται σε διαχρονική ή έκτακτη μορφήꞏ

 

 

 

«σχολική παραβατικότητα» σημαίνει τις πράξεις που αποδίδονται σε οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας το οποίο με τις ενέργειές του παραβαίνει τους κανονισμούς του σχολείου ή τις διατάξεις του παρόντος Νόμουꞏ

 

 

 

«σχολείο» σημαίνει σχολική μονάδα, δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο προδημοτικής, δημοτικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισηςꞏ

 

 

 

«σχολική κοινότητα» σημαίνει το σύνολο των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζομένων, των μαθητών του και των γονέων/κηδεμόνων τους, καθώς και μέλη της κοινότητας στην οποία βρίσκεται το σχολείοꞏ

 

 

 

«σχολικό κλίμα» σημαίνει το σύνολο των εσωτερικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν ένα σχολείο όπως οι αξίες, οι πεποιθήσεις, τα πρότυπα, το σύνολο των αντιλήψεων, πρακτικών και δεξιοτήτων ζωής, το ήθος των μελών της  σχολικής κοινότητας, οι δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών, η κοινωνική ατμόσφαιρα του μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες, ανάλογα με τις κατευθύνσεις που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα το επίπεδο ικανοποίησης και ευημερίας του συνόλου της σχολικής κοινότηταςꞏ

 

 

 

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

 

 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

 

Εφαρμογή εθνικού προτύπου.

 

 

 

 

3.-(1)   Κάθε σχολείο εφαρμόζει τις απαιτήσεις του εκάστοτε εν ισχύι εθνικού προτύπου, το οποίο εκπονείται, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου, από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε συνεργασία με την Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και περιλαμβάνεται σε σχετική εγκύκλιο που αποστέλλεται στα σχολεία κατά την έναρξη εκάστου σχολικού έτους.

(2) Το σχολείο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) συντάσσει τον δικό του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας ο οποίος περιλαμβάνει και τους επιμέρους κώδικες της σχολικής κοινότητας, είναι δεσμευτικός για τα μέλη της και περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του σχολείου.

 

 

Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας.

4.-(1) Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους συστήνεται σε κάθε σχολείο επιτροπή καλουμένη «Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας» ή «Επιτροπή».

 

(2) Η σύνθεση της Επιτροπής καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) από τον Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διασφαλίζει τη διευρυμένη συμμετοχή σε αυτή εκπροσώπων της σχολικής κοινότητας.

 

 

 

 

(3) Στην Επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής του σχολείου, ο οποίος προεδρεύει αυτής, ένας Βοηθός Διευθυντής του σχολείου, τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, δύο μαθητές μέλη του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου στην περίπτωση που αφορά σχολείο μέσης εκπαίδευσης, δύο γονείς μέλη του Συνδέσμου Γονέων/Κηδεμόνων, ο Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος του σχολείου και ο Καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου, όταν πρόκειται για σχολείο μέσης εκπαίδευσης:

 

Νοείται ότι ο Διευθυντής του σχολείου δύναται να διευρύνει τον αριθμό των μελών της Επιτροπής όπως ο ίδιος αποφασίσει ή όπως κρίνει η Επιτροπή για την καλύτερη διεκπεραίωση των σκοπών της.

 

 

Εκπόνηση

σχεδίου

δράσης.

 

 

 

 

 

 

 

5.-(1) Η Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 6, εκπονεί σχέδιο δράσης του σχολείου, το οποίο στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.

 

(2) Το σχέδιο δράσης του σχολείου αναπτύσσεται και διαμορφώνεται στο πλαίσιο ανοικτού διαλόγου στον οποίο συμμετέχουν οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, η διεύθυνση του σχολείου και άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας που η Επιτροπή κρίνει ότι δύναται να συνεισφέρουν λόγω της εξειδίκευσής ή των αρμοδιοτήτων τους.

 

(3)(α)  Το σχέδιο δράσης του σχολείου συντάσσεται στη βάση του εθνικού προτύπου και περιλαμβάνει την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας στο σχολείο, τη σχολική παραβατικότητα, την ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος και ειδικότερα, τις διαπιστωθείσες ανάγκες για την τρέχουσα σχολική χρονιά, τις δράσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, τους στόχους, τα προγράμματα του σχολείου για τη στήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών και του προσωπικού του, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκομένου, και τις αναγκαίες συνεργασίες με ειδικούς.

 

(β)       Στο σχέδιο δράσης του σχολείου περιλαμβάνεται πρωτόκολλο διαχείρισης σχολικών κρίσεων.

 

(4)  Ο Διευθυντής του σχολείου έχει την ευθύνη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης του σχολείου και αναθέτει συντονιστικά καθήκοντα στα μέλη της Επιτροπής όπως ο ίδιος κρίνει.

 

 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής.

6.     Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

(α)

Αξιολογεί τις ανάγκες του σχολείου μέσω προγραμμάτων και δράσεων, που έχουν κύριο στόχο την πρόληψη, μείωση και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και την ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος, καθώς και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έθεσε το σχολείο και αναθεωρεί τους στόχους και τα μέτρα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και διαπιστώσεις.

 

 

 

 

(β)

καταρτίζει το σχέδιο δράσης του σχολείου που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

 

 

 

 

(γ)

γνωστοποιεί το σχέδιο δράσης του σχολείου προς όλο το σχολείο, στη σχολική κοινότητα και στην Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου.

 

 

 

 

(δ)

ετοιμάζει επιμέρους δράσεις για εξατομικευμένες περιπτώσεις μαθητών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω ενδοσχολικής βίας, στις οποίες  λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και ειδικότερα αφορούν-

 

 

 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα

Τρίτο (Ι):

24.2.2017

23.7.2019

23.6.2020

14.8.2020

2.10.2020.

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα

Τρίτο (Ι):

13.6.2008

10.7.2009

23.9.2011

13.7.2012

14.7.2017.

 

(i)

στην εφαρμογή των παιδαγωγικών μέτρων με βάση τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς.

 

 

(ii)

στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στην περίπτωση που αφορά σχολείο μέσης εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού ψυχολόγου,

 

 

(iii)

στην αξιοποίηση των σχετικών με το θέμα υπηρεσιών, όπου επιβάλλεται, όπως η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, η Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου, η Ειδική  Αγωγή και Εκπαίδευση του Υπουργείου, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες καλούνται σε πολυθεματικές συναντήσεις, με στόχο τη συμβολή τους σε δράσεις που αφορούν τους μαθητές·

 

 

 

 

 

(ε)

παραπέμπει μαθητή, σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, σε συνεργασία με τις αναφερόμενες στην παράγραφο (δ) αρμόδιες υπηρεσίες, κατόπιν εξασφάλισης της συγκατάθεσης των γονέων ή του κηδεμόνα του, σε εγκεκριμένα από την Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου εκπαιδευτικά, θεραπευτικά ή άλλα προγράμματα:

 

 

 

 

 

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συγκατάθεσης των γονέων ή του κηδεμόνα του μαθητή, ενημερώνονται σχετικά οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας· και

 

 

 

 

(στ)

συνεργάζεται εντός ή/και εκτός του σχολείου με εγκεκριμένους από την Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου με βάση το άρθρο 11, αρμόδιους επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες που μπορούν να συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση των μελών της σχολικής κοινότητας.

 

 

 

Συντονιστική

Επιτροπή Ασφαλούς

Σχολείου και αρμοδιότητες.

7.-(1) Συστήνεται από το Υπουργείο, επιτροπή καλουμένη «Συντονιστική Επιτροπή Ασφαλούς Σχολείου» ή «ΣΕΑΣ», της οποίας προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου και αποτελείται από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και εκπρόσωπο της Ομάδας Ασφαλούς Σχολείου.

 

 

 

(2)   Η ΣΕΑΣ συνεδριάζει ανά δίμηνο ή όποτε κρίνεται αναγκαίο υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου.

 

 

 

(3)   Η ΣΕΑΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

 

 

(α)

Εποπτεύει και ανασκοπεί τον επιμέρους στρατηγικό σχεδιασμό των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των Υπηρεσιών Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας·

 

 

 

 

(β)

αξιολογεί τα ποσοτικά και ποιοτικά επίπεδα σχολικής  παραβατικότητας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά·

 

 

 

 

(γ)

αναθέτει και συντονίζει συγκεκριμένα έργα δράσης όπου απαιτείται·

 

 

 

 

(δ)

καθορίζει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, καθώς και τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής  τους· και

 

 

 

 

(ε)

ετοιμάζει ετήσια έκθεση πεπραγμένων και        εισηγήσεων η οποία κατατίθεται στο Υπουργικό          Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση.

 

 

Ομάδα

Ασφαλούς

Σχολείου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-(1) Συστήνεται από το Υπουργείο, ομάδα καλουμένη «Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου» ή «ΟΑΣ» η οποία έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας στη βάση του εθνικού προτύπου.

 

(2) Η ΟΑΣ στελεχώνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο  προσοντούχο προσωπικό το οποίο αποσπάται από υφιστάμενες υπηρεσίες/δομές ή/και δημόσια σχολεία και κατά προτεραιότητα από Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και από Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου.

 

(3) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση των προγραμμάτων της ΟΑΣ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Υπουργείου.

 

 

Εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου δράσης.

 

9.- (1) Η ΟΑΣ εποπτεύει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του σχολείου και του παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, προκειμένου το σχέδιο αυτό να υλοποιείται με επιτυχία.

 

 

 

 

(2) Η ΟΑΣ έχει την ευθύνη για την ετοιμασία πρότυπων εντύπων με βάση τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου, με στόχο την ομοιόμορφη καταγραφή των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, κατά τρόπο που να είναι δυνατή η αποτύπωση και η μέτρηση τους, για σκοπούς αναπροσαρμογής των μέτρων, όπου απαιτείται.

 

 

Αρμοδιότητες

ΟΑΣ.

10.-(1)  Η ΟΑΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

 

 

 

(α)

Παρέχει στήριξη στο σχολείο για την πρόληψη, παρέμβαση, διαχείριση και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, συνεργάζεται με αρμόδιους επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, και παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος μέσω δράσεων, προγραμμάτων, εκπαιδεύσεων, συνεργασιών και εκδόσεων·

 

 

 

 

(β)

παρέχει στήριξη στο σχολείο σε περιπτώσεις σχολικών κρίσεων με άμεση παρέμβαση όπου η κατάσταση ή/και το περιστατικό κρίνονται ως σοβαρά και κρίσιμα, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα του παιδιού και της οικογένειας, όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, το Σπίτι του Παιδιού και η Αστυνομία Κύπρου·

 

 

 

 

(γ)

προβαίνει σε έρευνα και στατιστική επεξεργασία δεδομένων, με στόχο την καταγραφή και την αξιολόγηση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας, καθώς και στη μέτρηση της ποιότητας του σχολικού κλίματος·

 

 

 

 

(δ)

συμμετέχει στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, στην εφαρμογή της πολιτικής και στον συντονισμό της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Ενδοσχολικής Βίας, στον συντονισμό όλων των σχετικών εθνικών στρατηγικών, στις οποίες εμπλέκεται το Υπουργείο, όπως η εθνική στρατηγική για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, για τη σεξουαλική κακοποίηση, για τη βία στην οικογένεια και για τη σχολική παραβατικότητα·

 

 

 

 

(ε)

αξιολογεί σε ετήσια βάση την συμμόρφωση με βάση τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου· και

 

 

 

 

(στ)

ετοιμάζει εξαμηνιαία συνοπτική έκθεση πεπραγμένων, ετήσια αναλυτική έκθεση και περίληψη αυτής, την οποία δημοσιοποιεί στο τέλος κάθε σχολικού έτους για τα επίπεδα της ενδοσχολικής βίας παγκύπρια και προβαίνει σε εισηγήσεις για την περαιτέρω αντιμετώπιση του φαινομένου, όπου απαιτείται.

 

 

Συνεργασία της ΟΑΣ και του σχολείου με

άλλους

αρμόδιους επαγγελματίες,  φορείς και υπηρεσίες.

 

 

11.-(1) Η ΟΑΣ και το σχολείο δύνανται να συνεργάζονται με οποιουσδήποτε αρμόδιους επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες, που ασχολούνται με την ενδοσχολική βία.

 

(2)   Οι αρμόδιοι επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες με τους οποίους δύναται να συνεργαστεί το σχολείο καθορίζονται ετήσια ή σε τακτική βάση, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, από την ΟΑΣ, η οποία έχει την ευθύνη ελέγχου των αρμοδιοτήτων, της καταλληλότητας, της εγκυρότητας και της νομιμότητας των υπηρεσιών που δύναται να παρασχεθούν από τους πιο πάνω προς το σχολείο δωρεάν ή έναντι αμοιβής.

 

(3) Η ΟΑΣ καταρτίζει πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες σε σχέση με τους πιο πάνω αρμόδιους επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και ανανεώνεται σε τακτική βάση.

 

(4) Η ΟΑΣ για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας με τους αρμόδιους επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες στο οποίο καθορίζονται οι όροι, οι υποχρεώσεις, οι διαδικασίες και το καθεστώς συνεργασίας τους με το Υπουργείο και το σχολείο.

 

 

Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για

Θέματα Ενδοσχολικής

Βίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.-(1)      Την ευθύνη καθορισμού της πολιτικής για την ενδοσχολική βία έχει ο Υπουργός, ο οποίος συστήνει Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας.

 

 

 

(2)     H Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας παρέχει επιστημονική συμβουλευτική καθοδήγηση στον  Υπουργό για τον καθορισμό της ενδεδειγμένης πολιτικής πρόληψης, παρέμβασης και γενικά την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.

 

(3)     Ως μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας ορίζονται από τον Υπουργό εκπρόσωποι εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων υπουργείων, όπως το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, θεσμοθετημένων σωμάτων και οργανισμών, καθώς και άτομα εγνωσμένου κύρους και ήθους με πολυετή πείρα και προσόντα σε σχετικές με το θέμα ειδικότητες.

 

(4)     H Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας συνεδριάζει ανά τετράμηνο στην αρχή, στο μέσο και στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς και οι αρμοδιότητές της είναι οι ακόλουθες:

 

 

 

(α)

Η ανασκόπηση του επιπέδου παραβατικότητας και ποιότητας του σχολικού κλίματος, όπως παρουσιάζεται στις μετρήσεις έρευνας και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων της ΟΑΣ·

 

 

 

 

(β)

η ανταλλαγή απόψεων στη βάση της εξαμηνιαίας συνοπτικής έκθεσης πεπραγμένων και της ετήσιας αναλυτικής έκθεσης της ΟΑΣ, καθώς και της ετήσιας έκθεσης της ΣΕΑΣ·

 

 

 

 

(γ)

η κατάθεση εισηγήσεων για την κατάλληλη πολιτική, τα προγράμματα και τις δράσεις που απαιτείται να αναπτύξει το Υπουργείο και οι άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες·

 

 

 

 

(δ)

η έγκριση πρωτοκόλλων συνεργασίας, όπου απαιτείται, μεταξύ εμπλεκόμενων υπουργείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών και άλλων οργανισμών, τα οποία καθορίζουν τις υποχρεώσεις κρατικών υπηρεσιών, όπως των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και της Αστυνομίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας που ενέχουν στοιχεία σχολικής παραβατικότητας ή/και καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και κρίσης.

 

 

 

 

(5) Τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή ή επίδομα για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

 

Έκδοση Κανονισμών.

13.    Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

 

 

Έναρξη της

ισχύος του

παρόντος

Νόμου.

14.    Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αρ. Φακ.: 23.02.061.139-2020

ΙΧ/ΜΙ/ΧΧ

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus